Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Leerlingenzorg

Onze school zet in op het goed volgen en begeleiden van alle kinderen, opdat ze op een positieve manier kunnen komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling in alle opzichten. Samen, kind-ouder(s) -school, willen wij werken aan een passende leeromgeving waarin elk kind zich met veerkracht kan ontwikkelen. Het in gesprek blijven met het kind en de ouder(s) vinden wij hierbij  belangrijk om te kunnen komen tot goede begeleiding en goede afstemming.

Wij volgen en begeleiden de ontwikkeling en de resultaten van ieder kind op het gebied van het sociaal – emotioneel welbevinden, de taak- / werkhouding en de leerstof. Het gehanteerde Groepsoverzicht biedt een overzicht van de hele groep, waarbij van alle kinderen individuele, belangrijke aspecten zijn weergegeven.

Naast de methode gebonden toetsen worden ook methodeonafhankelijke toetsen, de Cito toetsen, afgenomen halverwege en einde het schooljaar. Wij verwerken alle resultaten ook in het leerlingvolgsysteem van Cito. Alle resultaten en gegevens worden door het hele schooljaar zorgvuldig in beeld gebracht en bij gehouden om goed inzicht en goed overzicht te houden op de ontwikkelingen. Zo kunnen wij belangrijke ontwikkelingen en ook mogelijk zorg tijdig signaleren en hierop passend afstemmen.

In het schooljaar 2018-2019 werken wij niet met Groepsplannen maar met Instructiegroepen. Aan de hand van het Groepsoverzicht, de toets -gegevens en de observatiegegevens komen wij tot een indeling in deze instructiegroepen met een zo passend mogelijk beredeneerd leerstofaanbod. Deze instructiegroepen kunnen telkens veranderen vanuit de gegevens van de regelmatige analyse- en evaluatiemomenten. Wij kijken hierbij telkens naar ; “wat heeft dit kind nodig op dit moment bij deze leerstof in deze groep bij deze leerkracht” voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Hierdoor kan ook afgestemd worden op passende leerstof op het niveau van de kinderen waarbij juist herhaling of uitdaging belangrijk is. Deze invulling wordt bijgehouden in de week- en dagplanning en in het Groepsoverzicht. Wij gaan deze werkwijze ook regelmatig zorgvuldig analyseren, evalueren en indien nodig bijstellen om samen goed passend onderwijs te blijven bieden.

De interne begeleider ondersteunt de leerlingenzorg met het zorgvuldig coördineren en het goed op elkaar afstemmen van alle zorghandelingen , het samen denken in kansen en oplossingsgericht handelen. Er zijn regelmatige overlegmomenten, leerling-besprekingen en groeps-besprekingen met de interne begeleider( Ib-er). In deze gesprekken bespreken leerkracht en Ib-er samen de ontwikkelingen en de mogelijke zorg. Er wordt dan samen gekeken hoe het onderwijs het beste passend kan worden afgestemd op de (specifieke) onderwijsbehoeften van het individuele kind en op de onderwijsbehoeften van de kinderen als groep. De Ib-er wordt begeleid en ondersteund door het SOT (School- Ondersteunings- Team), AB (Ambulante  Begeleiders), indien nodig externe deskundigen en het Ib-Netwerk van samenwerkende Ib-ers. Daarbij werkt ze aan de hand van de 1 Zorgroute en het interne zorgplan, gebaseerd op de door de school geformuleerde visie op onderwijs. Alle scholen binnen Plein Midden Twente (PMT) hanteren een uniforme ondersteuningsstructuur en werken via die werkwijze aan de 1-Zorgroute. In onze schoolgids wordt deze zorgstructuur vanuit PMT beschreven en ook staan de taken van de Interne begeleider verder beschreven. Graag verwijzen wij U hiervoor verder naar deze schoolgids.

Alle documenten zijn ook op school ter inzage.

CONTACT

Basisschool Dr. Ariëns
A. Brouwerstraat 4
7482 ZK Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 20 12
Verstuur mail

facebook